ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pro oprávněné


Exekutorský úřad Praha 3 / Mgr. Ing. Jan Vrána
soudní exekutor

KDO JE OPRÁVNĚNÝ

Oprávněným se rozumí účastník řízení, v jehož prospěch soudní exekutor exekuci provádí, zpravidla věřitel.


ČINNOST SOUDNÍHO EXEKUTORA

Hlavní náplní práce exekutora je tzv. nucený výkon exekučních titulů (dále „exekuce“), tj. vymáhání splnění povinností peněžité i nepeněžité povahy, které byly účastníku řízení – povinnému uloženy exekučním titulem, a to v případě, kdy takto uložené povinnosti nebyly řádně a včas splněny.


EXEKUČNÍ TITULY

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský zápis nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci
  • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

CO PRO VÁS DÁL MŮŽEME ZAJISTIT

  • osvědčení skutkového děje nebo stavu tj.zápisů osvědčujících například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem
  • úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením
  • provádění dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí.
  • Zřízení zástavního práva na nemovitých věcech dlužníka Výrazně se jím  vylepšuje Vaše šance na uspokojení pohledávky a Vaše postavení jako věřitele v případném nuceném prodeji nemovité věci dlužníka ať už v exekuci či v insolvenčním řízení

KE STAŽENÍ


Exekuční návrh
Chcete od dlužníků zpět své peníze? Pošlete nám rozhodnutí, které chcete vykonat. Vypracování exekučního návrhu nepodléhá žádnému poplatku.